Българска мултимедийна компания (БМК) е създадена през 1995 година.
Тя е издател на първия мултимедиен CD-ROM в България.
През 1995 година във Фонд "Славянски и чуждоезични ръкописи" на
Народната библиотека "Св.Св. Кирил и Методий"
е направено дарение от
Българска мултимедийна компания
и е създадена поименна колекция - сбирка БМК.


Bulgarian Multimedia Company (BMC)
was created in 1995.
It has produced the first multimedia CD-ROM in Bulgaria.
In 1995 BMC made a donation to the "Slavonic and foreign manuscripts" of the National Library "St.St. Cyril and Methodius", leading to the creation of the BMC collection.