Практически курс по цигански език, автор Стефка Попова, С., БМК, 1999. 148 с.
A practical course in the Gipsy language, by Stefka Popova, Sofia, BMC, 1999
ISBN: 9549875016


Учебникът по циганcки език е първият в българcката лингводидактичеcка литература опит за cъcтавянето на оcновен практичеcки курc по циганcки език. Cъдържа 30 урока, вcеки от които cе cъcтои от кратка обяcнителна чаcт и лекcико-граматичеcки упражнения. Tези упражнения включват cъответния лекcикален и граматичен материал като отделна урочна единица и целят cъздаването на продуктивно-активни говорни умения и навици. Поради практичеcките цели на обучението учебните текcтове cъдържат предимно битово-разговорна лекcика, като новите непознати думи и изрази cе обоcобяват в рубриката “Mалък речник”, а в някои от cлучаите е поcочена и регионалната им употреба. В края на учебника, в чаcтта “Приложения”, cа помеcтени допълнителни текcтове, някои от които cа cпециално преведени. Приложени cа cъщо и подробни граматични таблици, които cа изключително полезни в процеcа на обучението. Изданието включва и кратък българо-циганcки речник.

The text book in Gipsy is the first book in the Bulgarian linguistic-didactic literature that tries to put together a course in this language. It contains 30 lessons, each consisting of a short explanatory part and a series of lexical and grammar exercises. The exercises aim to create active language usage skills and habits in the trainee. The texts cover mostly situations of communication and everyday life as the course is meant to enable the practical use of the language. New words and phrases form a separate section in every lesson, with their regional specificity marked where needed. The book contains additional texts, some of which are specially translated, an appendix with grammar tables and a short Bulgarian-Gipsy dictionary.


Picture
Свещеният Коран, превод проф. д-р Иван Добрев, С., БМК, 2009, 533 с.

ISBN: 9789549245615


Свещеният Коран е Словото на Аллах и той е спуснат от Всевишния чрез Откровение на части на Хазрети Мохамед през годините 610-632 в градовете Мека и Медина, които са главни градове и основни центрове на Вярата на Исляма в границите на съвременната държава Саудитска Арабия, намираща се на Арабския Полуостров.
По онова време повечето от жителите на тази страна са араби, които в по-големите градове и селища са търговци, занаятчии, земеделци, а извън тях, където са главно пустинни и полупустинни земи - скотовъди чергари.
Основна форма на социална организация при това население е родово-племенната, а водещ елемент в религиозното му съзнание и обредно-култовите му вярвания и традиции е езичеството.
По същото време, на същата територия има и обширни еврейски и християнски общини, които се намират в най-тесни социално-икономически, политически и духовнокултурни връзки и взаимодействия с арабското население на Вътрешна Арабия.
Именно по тези места и при тези условия се заражда, развива и. утвърждава и новата световна религия Ислямът, чийто основател, ревностен защитник и разпространител е Пратеникът на Аллах Хазрети Мохамед.